top of page

RNs

Public·13 members

Ushilo Wena (Live)Mnu S C MNCWABE: Sihlalo, nathi sifuna ukudlulisa ukuthi isabelomali okukhulunywa ngaso saleli hhovisi lenhloko yamajaji, siyasamukela kodwa sibona ukuthi kuningi okusafanele ukuthi kweziwe yihhovisi. Uzakwethu ushilo ukuthi sikhulume nenhloko yamajaji ngoMsombuluko odlule, ijaji laveza umsebenzi omningi okusamele wenziwe yilela hhovisi. Sizokhumbula ukuthi ngaphansi kwalelo hhovisi kukhona amajaji nezimantshi; umsebenzi mningi kakhulu. Siyacela kuNgqongqoshe ukuthi uma ebuyekeza
Ushilo Wena (Live)


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvittuv.com%2F2ues9L&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0ZSVHh9mnrkyUfyY03q5lo

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page